RECORDATORI: CONVOCATÒRIA ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA

D'acord amb el que disposen els articles 30 i 32 dels Estatuts del Col·legi de Logopedes de Catalunya publicats al DOGC número 5460 de 8 de setembre de 2009 en relació amb els apartats c), d) i k) de l'article 29 dels Estatuts, i de conformitat amb l'acord pres en la reunió de la Junta de Govern del dia 3 de febrer de 2022, la Sra. Mireia Sala i Torrent, Degana del CLC, convoca tots els col·legiats a participar a l'Assemblea General Ordinària que tindrà lloc de forma telemàtica a través de la plataforma Zoom el proper 24 de març de 2022, a l'empara del que preveu la Disposició Addicional Sisena de la Llei estatal 2/1974, de 13 de febrer, de col·legis professionals sobre sessions telemàtiques, addicionada mitjançant la Disposició Final Primera de la Llei estatal 3/2020, de 18 de setembre, de mesures processals i organitzatives per fer front a la COVID-19 en l'àmbit de l'Administració de Justícia.

Per tal de certificar la identitat dels assistents, cal que el nom d'usuari de Zoom de cada assistent contingui el seu nom complet i el seu número de col·legiat/da. La càmera de tots els assistents haurà d'estar activada.

Adjuntem la convocatòria.
MANIFEST DEL CONSEJO AMB MOTIU DEL DIA DE LA LOGOPÈDIA

El 6 de març és el Dia Europeu de la Logopèdia. El Consejo General de Colegios de Logopedas ha emès un manifest en el qual recorda que la logopèdia tracta problemes de comunicació, llenguatge, parla, veu, audició, disfàgia i altres funcions orals durant TOTA la vida, no només a la infància. Aquest text ha rebut un ampli suport.

COLEGIO DE LOGOPEDAS DE MADRID


Jornada presencial amb motiu del Dia Europeu de la Logopèdia

Data: 4 de març de 09:00 a 14:00 h

COLEGIO DE LOGOPEDAS DE CANTABRIA


Jornada en línia amb motiu del Dia Europeu de la Logopèdia

Data: 4 de març de 19:00 a 21:30 h

Inscripció al correu: colegio@logopedascantabria.org

COLEGIO DE LOGOPEDAS DE ANDALUCÍA


Taula rodona en línia amb motiu del Dia Europeu de la Logopèdia

Data: 5 de març de 19:00 a 21:30 h

Inscripció abans del 3 de març al correu: info@coloan.org

DIA EUROPEU DE LA LOGOPÈDIA 2022 A LA UMANRESA

Webinar: La veu durant la vida des d'una perspectiva logopèdica. En línia i gratuïta el dia 4 de març a les 16:00 h. 

DIA EUROPEU DE LA LOGOPÈDIA 2022 A LA UAB

Jornada presencial de 10:00 a 13:30 h a l'aula p24 de la Facultat de Psicologia de la UAB @logopediactivauab
CONSORCI PER A LA NORMATLITZACIÓ LINGÜÍSTICA

Sessió gratuïta sobre l'ús no sexista de la llengua amb motiu del Dia Internacional de la Dona
Data: 8 de març de 18:30 a 20:00 h a la Biblioteca Joan Oliver (Comte Borrell, 44 de Barcelona)

Places limitades! Inscripció prèvia a: eixample@cpnl.cat

Has rebut aquest correu com a Logopeda col·legiat/da al CLC
Si desitges donar-te de baixa dels nostres comunicats, pots fer-ho des d'aquí

 

 

 

Informació legal > La informació inclosa en aquest email és CONFIDENCIAL. Si vostè llegeix aquest missatge i no és el destinatari indicat, l'informem que està totalment prohibida qualsevol utilització, divulgació, distribució i/o reproducció d'aquesta comunicació, total o parcial, sense autorització expressa en virtut de la legislació vigent. Si ha rebut aquest missatge per error, li preguem que ens ho notifiqui immediatament per aquesta via i procedeixi a la seva eliminació junt amb els fitxers annexes sense llegir-lo ni gravar-lo.
En virtut d'allò establert a la Llei 15/1999 i la LSSICE 34/2002, l'informem que les seves dades formen part d'un fitxer titularitat de COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La informació registrada s'utilitzarà per informar-li, per qualsevol mitjà electrònic, de les nostres activitats. Vostè pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a la següent adreça: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.
En compliment de la Llei 34/2002 d'11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que pot revocar en qualsevol moment, de forma senzilla i gratuïta, el consentiment per a la recepció de correu electrònic, enviant un correu electrònic amb la seva sol·licitud a: info@clc.cat

Información legal > La información incluida en este email es CONFIDENCIAL. Si usted lee este mensaje y no es el destinatario indicado, le informamos que está totalmente prohibida cualquier utilización, divulgación, distribución y/o reproducción de esta comunicación, total o parcial, sin autorización expresa en virtud de la legislación vigente. Si ha recibido este mensaje por error, le rogamos que nos lo notifique inmediatamente por esta vía y proceda a su eliminación junto con los ficheros anexos sin leerlo ni grabarlo.

En virtud de lo establecido en la Ley 15/1999 i la LSSICE 34/2002, le informamos que sus datos forman parte de un fichero cuya titularidad es del COL·LEGI DE LOGOPEDES DE CATALUNYA. La información registrada se utilizará para informarle, por cualquier medio electrónico, de nuestras actividades. Usted puede ejercer sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición en la siguiente dirección: PASSATGE DE PAGÈS, 13 – 08013 BARCELONA.

En cumplimiento de la Ley 34/2002 de 11 de julio de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, le informamos que puede revocar en cualquier momento, de forma sencilla y gratuita, el consentimiento para la recepción de correo electrónico, enviando un correo electrónico con su solicitud a: info@clc.cat